Forskningsprojektet har dokumenterats i fyra rapporter. Den fjärde rapporten, Strategier för kommunpolitisk styrning, är i första hand en redovisning av fem fall av framgångsrik styrning. Dessutom sammanfattas hela forskningsprojektet, dess teoretiska referensram, forskningsstrategi, metoder och samtliga studerade fall och de empiriska resultaten.

Leif Anjou, (2008), Politisk styrning av kommunal tjänsteproduktion i egen regi. En flerfallsstudie av sjukvård och äldreomsorg. Göteborgs Universitet och Öhrlings PricewaterhouseCoopers (doktorsavhandling)

Leif Anjou, (2010), Den politiska ledningen av kommunens utveckling och verksamhet. Styrningens inriktning, styrka och effekter i elva primärkommuner. Kommunforskning i Västsverige och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Leif Anjou (2011). Kommunpolitikens handlingskraft. Det kommunpolitiska systemets ledning av kommunens utveckling och verksamhet, styrningsintensitet och genomslagskraft. PwC och Institutet för kommunal ekonomi

Leif Anjou (2013). Strategier för kommunpolitisk styrning. Framgångsrik styrning av välfärdsproduktion i kommuner och landsting. Stockholms Universitet, Institutet för kommunal ekonomi och PwC

Rapporterna kan beställas via e-post till leif.anjou@telia.com. Den fjärde och avslutande rapporten faktureras med 200 kr inkl. moms. Portokostnad tillkommer.

Den som är intresserad av fullständiga redovisningar av samtliga fall kan beställa alla fyra rapporterna till ett pris om 350 kr inkl. moms. Portokostnad tillkommer. Reservation för att upplagorna kan vara slut.